TEORI OG METODE

Vores overordnede teori og metode er en kybernetisk psykologi og psykoterapi. Den bygger på en systemisk helhedsfilosofi, et positivt menneskesyn og en integrativ metode. Den psykologiske forståelse tager udgangspunkt i forskning i selvregulerende og selvhelbredende kræfter i personligheden og de helings- og udviklingsmuligheder, der ligger i forholdet mellem mennesker.

Personlighedsmodellen

Personlighedsmodellen er kybernetisk og beskriver menneskets bevidsthed og ubevidsthed som et hensigtsmæssigt og hyperkomplekst informationsnetværk med mange niveauer. De overordnede psykiske niveauer er ofte skjult under den normale bevidstheds overflade, og den kybernetiske psykoterapi anviser veje til at kontakte dem og udnytte deres skjulte potentialer.

Ressourceorienteret terapi

Vi opfatter og beskriver terapi som kommunikation og samvær på højt niveau. Det positive menneskesyn præger vores teori og metode i alle facetter. Vi anvender og træner ressourceorienteret psykoterapi, anerkendende pædagogik, ikke-voldelig kommunikation samt indsigts- og mindfulness meditationer, som befordrer nærvær, tolerance og selvaccept. Udvikling og helbredelse tager i den kybernetiske psykologi udgangspunkt i stimulering af ressourcer snarere end i at reparere fejl og mangler. Symptomer og forstyrrelser undersøges primært som mestringsstrategier, bag hvilke der gemmer sig meningsfulde forsøg på at optimere personlighedens udvikling og helhed. Konflikter søges løst på højere og mere komplekse niveauer end det niveau, hvorpå problemet udspiller sig.

Ubevidst intelligens

Vi forholder os til det ubevidste som et intelligent system, der kan bearbejde langt større informationsmængder end bevidstheden. Den ubevidste intelligens er kreativ, den reagerer konstruktivt på ydre påvirkninger og er aktiv i den psykiske regulering.                             

Enhedsteori

Den kybernetiske psykologi er en enhedsteori, som går på tværs af kulturens traditionelle splittelser mellem følelse og intelligens, krop og sjæl, adfærd og oplevelse, individ og omverden, instinkt og ånd, natur og kultur. Den bygger på vores evne til oplevelsesmæssig helhed og har terapeutiske metoder, som omfatter alle oplevelsesmodaliteter: analyse, forståelse og indsigt, såvel om visualisering, dynamisk tegneterapi, kropsterapi, følelsesbearbejdning, psykodramateknikker, drømme og meditation mv.                                                    

Integration af videnskabeligt begrundede metoder

Det er vores opfattelse, at kendskab til et bredt spektrum af terapeutiske og pædagogiske metoder potentielt øger terapeutens mulighed for at leve sig ind kompleksiteten af klienternes ytringer, så klienten føler sig set, mødt og forstået. Anvendt metodisk og teoretisk funderet kan et sådant kendskab bidrage til at facilitere klientens egen selvregulering og støtte løsning af indre og ydre konflikter. I overensstemmelse med dette integrerer undervisningen viden fra 4 evidensbaserede paradigmer, som alle har dokumenteret psykoterapeutisk effekt:

  • Psykodynamisk / psykoanalytisk
  • Eksistentielt / humanistisk
  • Kognitiv / adfærdsterapeutisk
  • Systemisk / strukturelt

Arbejdet med ubevidst materiale er ressourceorienteret og bygger på moderne jungiansk psykodynamisk psykologi samt objektrelationsteori. Mindfulness-meditation og teknikker til omstrukturering af drømme og selvdestruktive tanker falder inden for et kognitiv/adfærdsterapeutisk paradigme. Arbejdet med stress og traumatiske oplevelser bygger på moderne stress- og traumeforskning og anvender kontekstbaserede, multimetodiske indfaldsvinkler. De oplevelsesorienterede metoder har primært et eksistentielt humanistisk grundlag. Terapeutiske processer med indsigtsmeditation og fordybet introspektion integrerer østlig filosofi med en psykodynamisk forståelse. Det relationelle arbejde bygger på psykodynamisk psykoterapi integreret i en systemisk metateori.

Korte og lange forløb

Den kybernetiske metode arbejder med niveaurelevante redskaber afpasset efter omfanget af de terapeutiske problemer og temaer, som skal bearbejdes. Den kybernetiske psykoterapi har korttidsterapeutiske teknikker til løsning af specifikke problemer og har samtidig teori og metode til at arbejde med mere omfattende og langsigtet personlighedsudvikling, individuation og spiritualitet. Her arbejder vi med lange ubrudte terapeutiske relationer og overførings-/modoverføringsprocesser, som åbner mulighed for heling af bl.a. meget tidlige skader.

Udvikling af modenhed

I den kybernetiske terapi er terapeutens personlighed et af terapiens vigtigste redskaber, og vi lægger stor vægt på terapeutens selvoplevelse og egen-erfaring med personlighedsudviklende processer. De omfattende forandringer og komplekse udviklinger af personligheden, som fører til menneskelig modenhed, er langstrakte processer, som vi ønsker at give tid til at folde sig naturligt ud i samspil med omgivelserne uden pres.

SAMLET TIMEPLAN FOR UDDANNELSEN

Slide tabellen til side med fingeren for at se mere.

TIMEOVERSIGT
GRUNDFORLØB
OVERBYGNINGSFORLØB
ANTAL
Første studieår
Andet studieår
Tredje studieår
Fjerde studieår
TIMER
2022
2023
2024
2025
I ALT
Teori, metode/færdighed
– PT-team/procesmoduler
48
48
48
48
192
Teori, metode/færdighed
– TE-team/teorimoduler
80
80
80
240
Forskning i praksis
– Online moduler
25
25
50
Individuel opgavevejledning
– TE-team
3
3
3
9
Teori, metode, mv. I alt
48
131
156
156
491
Egenterapi – gruppe
32
32
32
32
128
Egenterapi – individuel (individuelt tilrettelagt)
10
10
10
10
40
Egenterapi i alt
42
42
42
42
168
Individuel superision/evaluering – TE-team *
5
5
5
15
Supervision i gruppe
– sup-team
supervisionsmoduler

Supervision i alt
80
80
80
240
Supervision i alt
85
85
85
255
Samlet timetal på hele uddannelsen
90
258
283
283
914

*Den individuelle supervision har (også) evaluerende karakter, hvorfor den regnes med under teori

Pris for uddannelsen

Uddannelsen til Psykoterapeut hos Vedfelt Instituttet koster samlet set 203.300 kr. alt inklusiv (2023-2026-tal).

Dette betales på følgende måde:

  • 17.000 kr. i depositum før opstart på den 3-årige overbygning
  • Grundforløb/procesgrupper (16.000 kr. pr. år)
  • 39.100 kr. pr. år på overbygningen

Betalingen kan foretages i månedlige, kvartalsvise eller årlige rater efter aftale.

Vær også opmærksom på muligheden for arbejdsgiver betalt uddannelse (bruttolønsordning). Læs mere her.

Modtag vores nyhedsbrev