Struktur og indhold

Uddannelsens struktur og indhold
Videnskabeligt udgangspunkt, personlighedsteori, etik og metoder.

Kybernetisk psykoterapi og psykologi. Vores overordnede teori og metode er en kybernetisk psykologi og psykoterapi. Den bygger på en systemisk helhedsfilosofi, et positivt menneskesyn og en integrativ metode. Den psykologiske forståelse tager udgangspunkt i forskning i selvregulerende og selvhelbredende kræfter i personligheden og de helings- og udviklingsmuligheder, der ligger i forholdet mellem mennesker.

Personlighedsmodellen er kybernetisk og beskriver menneskets bevidsthed og ubevidsthed som et hensigtsmæssigt og hyperkomplekst informationsnetværk med mange niveauer. De overordnede psykiske niveauer er ofte skjult under den normale bevidstheds overflade, og den kybernetiske psykoterapi anviser veje til at kontakte dem og udnytte deres skjulte potentialer.

Ressourceorienteret terapi. Vi opfatter og beskriver terapi som kommunikation og samvær på højt niveau. Det positive menneskesyn præger vores teori og metode i alle facetter. Vi anvender og træner ressourceorienteret psykoterapi, anerkendende pædagogik, ikke-voldelig kommunikation samt indsigts- og mindfulness meditationer, som befordrer nærvær, tolerance og selvaccept. Udvikling og helbredelse tager i den kybernetiske psykologi udgangspunkt i stimulering af ressourcer snarere end i at reparere fejl og mangler. Symptomer og forstyrrelser undersøges primært som mestringsstrategier, bag hvilke der gemmer sig meningsfulde forsøg på at optimere personlighedens udvikling og helhed. Konflikter søges løst på højere og mere komplekse niveauer end det niveau, hvorpå problemet udspiller sig.

Ubevidst Intelligens. Vi forholder os til det ubevidste som et intelligent system, der kan bearbejde langt større informationsmængder end bevidstheden. Den ubevidste intelligens er kreativ, den reagerer konstruktivt på ydre påvirkninger og er aktiv i den psykiske langtidsplanlægning.

Enhedsteori. Den kybernetiske psykologi er en enhedsteori, som går på tværs af kulturens traditionelle splittelser mellem følelse og intelligens, krop og sjæl, adfærd og oplevelse, individ og omverden, instinkt og ånd, natur og kultur. Den bygger på vores evne til oplevelsesmæssig helhed og har terapeutiske metoder, som omfatter alle oplevelsesmodaliteter: analyse, forståelse og indsigt, såvel om visualisering, dynamisk tegne/maleterapi, kropsterapi, følelsesbearbejdning, psykodramatekniker, drømme og meditation.

Integration af videnskabeligt begrundede metoder. Det er vores opfattelse, at kendskab til et bredt spektrum af terapeutiske og pædagogiske metoder potentielt øger terapeutens mulighed for at leve sig ind kompleksiteten af klienternes ytringer, så klienten føler sig set, mødt og forstået. Anvendt metodisk og teoretiske funderet kan et sådant kendskab bidrage til at facilitere klientens egen selvregulering og støtte løsning af indre og ydre konflikter. I overensstemmelse med dette integrerer undervisningen viden fra 4 evidensbaserede paradigmer, som alle har dokumenteret psykoterapeutisk effekt: Psykodynamisk / psykoanalytisk – eksistentielt humanistisk – kognitiv/adfærdsterapeutisk – systemisk/ strukturelt.
Arbejdet med ubevidst materiale er ressourceorienteret og bygger på moderne jungiansk psykodynamisk psykologi samt objektrelationsteori. Mindfulness meditation og teknikker til omstrukturering af drømme og selvdestruktive tanker falder inden for et kognitiv/adfærdsterapeutisk paradigme. Arbejdet med stress og traumatiske oplevelser bygger på moderne stress- og traumeforskning og anvender kontekstbaserede, multimetodiske indfaldsvinkler.
De oplevelsesorienterede metoder har primært et eksistentielt humanistisk grundlag. Terapeutiske processer med indsigtsmeditation og fordybet introspektion integrerer østlig filosofi og yogametoder med en psykodynamisk forståelse. Det relationelle arbejde bygger på psykodynamisk psykoterapi integreret i en systemisk metateori. I uddannelsen er der et stadigt fokus på læring og diskussion af de enkelte metoder og på hvornår, hvordan og hvorfor metoderne kan integreres med hinanden.

Videnskabelige beskrivelser af metoderne og deres mulige integration fremgår af litteraturlisten. Det undervisningsmæssige underlag kan ses i kursusplanerne samt af undervisernes faglige kvalifikationer. Forudsætninger for den kybernetiske psykologis integration af teorier og metoder findes i Ole Vedfelts bøger, tidsskriftsartikler, leksikon- og antologibidrag samt i deres mangfoldige referencer til moderne relevant forskning. Endvidere er der i litteraturlisten talrige henvisninger til litteratur, som både teoretisk, praktisk og evidensbaseret tager stilling til integration af psykoterapeutiske metoder.

Korte og lange forløb. Den kybernetiske metode arbejder med niveaurelevante redskaber afpasset efter omfanget af de terapeutiske problemer og temaer, som skal bearbejdes. Vi har korttidsterapeutiske teknikker til løsning af specifikke problemer og har samtidig teori og metode til at arbejde med mere omfattende og langsigtet personlighedsudvikling, individuation og spiritualitet.
Her arbejder vi med lange ubrudte terapeutiske relationer og overførings-/modoverføringsprocesser, som åbner mulighed for heling af meget tidlige skader.

Udvikling af modenhed. I den kybernetiske terapi er terapeutens personlighed et af terapiens vigtigste redskaber, og vi lægger stor vægt på terapeutens selvoplevelse og egenerfaring med personlighedsudviklende processer. De omfattende forandringer og komplekse udviklinger af personligheden, som fører til menneskelig modenhed, er langstrakte processer, som vi ønsker at give tid til at folde sig naturligt ud i samspil med omgivelserne uden pres.

Etiske regler for udøvelse af psykoterapi. Indlæringen af uddannelsens etiske principper indledes på første kursusdag og udvikles gennem hele uddannelsesforløbet i kommunikationsformer, gruppeetik samt overordnede regler for udøvelse af psykoterapi. Se nærmere under undervisningsformer. En formaliseret beskrivelse af etiske regler for udøvelse af psykoterapi findes på www.vedfelt.dk: Studiebeskrivelsen suppl. III.

 

Forlænget studietid

Uddannelsen strækker sig over 4 år, men kan strækkes over flere år, dog sådan, at den studerende skal være færdig senest 6 år efter uddannelsen er påbegyndt. I særlige tilfælde kan den forlænges yderlig. Der kan ikke bevilges orlov på overbygningen. Ved fravær med ”lovlig grund” kan dispensation for tabte timer gives ved en vurdering af mulighed for at indhente det forsømte ved supplerende undervisning.
Merit. Derudover gives ikke merit for deltagelse i andre uddannelser.

Samlet timeplan for uddannelsen

Den samlede timeplan for uddannelse fremgår af studiebeskrivelsen (Se struktur og indhold). De faste undervisere og gæstelærere er delt op i teams, hvor der så vidt muligt er en adskillelse mellem de processuelle/terapeutiske funktioner og de bedømmende funktioner, så en anerkendende pædagogik og terapi kan folde sig ud sideløbende med de kvalitetssikrende evalueringer. (Nærmere beskrivelse (5) underviserne og (7) undervisningsformer).

PT-team som varetager en kombination af Procesarbejde/selvreflektion/terapi og Teoretisk forståelse/ færdighedstræning/terapi
TE-team som varetager Teori/Evaluering eksamen mv. Her gennemgås teori og færdighedstræning på avanceret niveau med gruppearbejder og skriftlige opgaver. Gæstelærere supplerer undervisningen med særlig ekspertise inden for områder som psykiatri, grænseflader til almen medicin, jungiansk psykologi, individuation og forskning i tidligt forsvar, kognitiv terapi, traumer og krisehjælp, samt særligt udsatte klientgrupper SUP-team.

Supervisionsteam, som varetager gruppesupervision af studerendes arbejde med studieklienter udfra anerkendende pædagogik.
Opgavevejledning individuelt og i små grupper varetages af TE-team
Individuel supervision med evaluerende funktion varetages af TE-team

 

Uddannelsen indeholder

1) Teori og metode 2) Egenterapi/selvreflektion 3) Supervision 4) Færdighedstræning i at udøver terapi/praksiserfaring

Timetal for uddannelsen fremgår af studiebeskrivelsen. Se under struktur og indhold.

Indholdet i teoriundervisningen

Indholdet af den teoretiske undervisning skal ses i sammenhæng med i) undervisningsformer, ii) studieplaner og iii) litteraturliste.
Ad. i) De fleste teoretiske fag tages op på flere tidspunkter i vekslende sammenhænge og på forskellige niveauer. Der er fag, som vægtes højere end andre og derfor går gennem hele uddannelsen (fx etik og kommunikation), mens andre introduceres af specialiserede lærere på færre, afgrænsede moduler (fx psykiatriske temaer).
Ad ii) Fagenes placering på modulerne fremgår af studiebeskrivelsen suppl. I undervisningsplaner.
Ad iii) Litteraturlisten er delt op, så den matcher de nedennævnte fag. (Dette begrundes nærmere
under beskrivelsen af undervisningsformer)

I undervisningen i teori indgår blandt andet:
– Kybernetisk psykoterapis historie og udvikling
– Psykoterapibegrebets historie og udvikling.
– Kybernetisk psykoterapi og psykologi og dens placering i forhold til andre skoler.
– Kybernetisk netværksteori som overordnet paradigme for personlighedsteori og
psykoterapeutisk forståelse
– Psykoterapeutisk videnskabsteori og forskning i psykoterapieffektivitet.
– Metodik og empiri fra psykoterapiforskningen, herunder om evidensbaserede
psykoterapimetoder.
– Metodelære med særligt henblik på integreret psykoterapi, herunder hovedskoler inden for
den dynamiske psykologi.
– Bevidst og ubevidst kommunikation
– Den terapeutiske relation..
– Personlighedens dynamik og udvikling.
– Personlighedsforstyrrelser, traumatologi og stresshåndtering.
– Psykopatologi: diagnose, prognose, behandling
– Kendskab til psykiatriske diagnoser, prognose, behandling
– Drømmefortolkning og terapeutisk drømmebearbejdelse.
– Dynamisk tegneterapi.
– Kroppen i psykoterapi
– Psykosomatik.
– Psykodrama.
– Bevidsthedstilstandenes psykologi, herunder mindfullnes, psykodynamiske meditationer,
hypnoterapi.
– Gruppeprocessers dynamik.
– Psykologi og religion/transpersonlig psykologi
– Evaluering af klienter og rapportering.
– Psykoterapeutisk etik.

 

Undervisningen i metoder og praksis

1) På kurserne gennemgås metoder og teknikker og som er relevante de terapeutiske
anvendelsesområder, som uddannelsen dækker (se nedenfor samt studiebeskrivelsen suppl. I pkt. 4:
oversigt over teknikker og medtoder).

2) Kybernetisk psykoterapis anvendelsesområder
Kybernetisk psykoterapi har med sit mangesidige og syntetiserende teori- og metodegrundlag et bredspektret anvendelsesområde: Vi arbejder med optimering af uudnyttede ressourcer og kompetencer, med individuation, kreativitet, kærlighed, mandlighed-kvindelighed, relationer, forandring ved aldersbestemte livsvendinger, samt oplevelse af mening og andre eksistentielle temaer.
Vi behandler blandt andet arbejdsrelaterede udfordringer, parforholdsproblemer, sorg og kriser, selvværdsproblemer, stress og traumer, smerte og psykosomatik samt lette til middelsvære , depressioner. Vi behandler ikke psykiatriske lidelser, men undervisningen har fokus på kendskab til psykiatriske diagnoser og på at kunne forholde sig til og henvise psykiske grænsetilfælde. Der kan i sådanne tilfælde ydes støtteterapi, forudsat at personen har etableret et forsvarligt lægeligt-psykiatrisk sikkerhedsnet.
Bag de umiddelbare gener, som fører mennesker i terapi, ligger efter vor mening ofte en drift imod en mere langsigtet og dybtgående personlighedsudvikling, som gør livet rigere og mere meningsfuldt. En alsidig menneskeforståelse og flerfoldig metode øger efter vores opfattelse muligheden for, at klient og terapeut i frugtbart samarbejde kan udvikle netop den terapi, som passer bedst til den enkeltes behov.

3) Undersøgelsesmetoder mm: Anamnese samt evaluering af terapeutiske processer i forhold til sociale og intrapsykiske parametre ud fra det teoretiske grundlag og færdighedstræningen. Herunder hører evaluering af klientens subjektive oplevelse såvel som analyse af overføring/modoverføring, kropssprog, klienttegninger; drømmeanalyse, evaluering af klienters subjektive rapporter. Jungiansk typetest. Endvidere screening og assesment i forhold til OCD-10 diagnoser mm.

4) Indikation, kontraindikation. Diagnose og prognose. I bred forstand indebærer enhver terapeutisk intervention en overvejelse om indikation kontraindikation i forhold til klientens situation og omfatter således de ovenfor nævnte undersøgelsesmetoder. I snævrere forstand gennemgås diagnose og prognose i relation til typologi, personlighedsforstyrrelser, chok og traumer samt psykiatriske lidelser og ved undervisning i sondring mellem psykosomatik og almen medicinske sygdomme. Disse temaer gennemgås i grundtræning og supervision og udbygges på overbygningen af gæstelærere med særlig ekspertise. (se Studiebeskrivelse Suppl. I: kursusplan)

5) Undervisning i evaluering rapportering. Teoretisk gennemgang vedr. journaloptagelse og kontinuationer sker ved begyndelsen af overbygningen. Praktisk færdighed i dette finder sted i supervisionsgrupperne og i særlig grad i den individuelle supervision med TE-teamet.

6)Etik- og værdibegreber i behandling og i kollegiale forhold gennemgås i overensstemmelse med værdigrundlaget og de pædagogiske principper og bliver beskrevet i forbindelse med undervisningsformer samt i Instituttets etikregler studiebeskrivelsen suppl. III.

 

Færdighedstræning

Færdighedstræning i at udøve terapi foregår med PT-team og TE-team under vejledning af undervisere med uddannelse og praksiserfaring, der som et minimum opfylder Dansk Psykoterapeut Forenings anbefalede kvalitetskrav til underviserer.

Færdighedstræningen foregår efter manualer. Manualerne bliver uddelt på de relevante kursusmoduler i forbindelse med træningen. Der er lærerdemonstration/forklaring af den pågældende øvelse, dens teoretiske grundlag og relevant litteratur. Øvelsen udføres af de studerende under supervision, efterreflekteres af de studerende parvis eller i mindre grupper og drøftes og evalueres i større gruppe med lærerne. Øvelserne udføres på forskellige færdighedsniveauer efter den pædagogiske trinmodel, som er beskrevet under undervisningsformer og indarbejdet i undervisningsplanerne. Der er en løbende kontakt mellem de tre undervisningsteams med udveksling af erfaringer og opsamling af evalueringer.

Øvelserne på overbygningen er alle videreudviklinger af øvelserne på grundtræningen. I kursusplanen for overbygningen er færdighedstræning (Tft) markeret ved eksempelvis: ”Samtalemetoder forsat”. ”Procesorienteret drømmearbejde fortsat”.” Øvelser med stressbearbejdning fortsat” osv. (Se mere under undervisningsformer og supplement I: undervisningsplaner)

Comments are closed.

Subscribe to our mailing list

* indicates required Navn * Email *