Optagelse

Uddannelsens form

Uddannelsen er normeret til 4 år som er delt op i en 1-årig grundtræning og en 3-årig overbygning.

Den 1-årige grundtræning

Vedfelt Instituttets 1-årige grundtræning kan søges af enhver, der søger et afsluttet kursus i personlig udvikling og/eller professionel kompetenceudvikling.

Den 1-årige grundtræning i Vedfelt-metoden er desuden forudsætning for at søge psykoterapeutuddannelsens 3-årige overbygning. 

Optagelse på psykoterapeut-uddannelsens 3.årige overbygning

Forudsætning for at søge ind på uddannelsens 3. årige overbygning er 50 timers gennemført individuel egenterapi eller 80 timer i gruppe eller en kombination heraf. Dette skal være gennemført med en terapeut, som Vedfelt Instituttet kan anerkende. (Fx medlem af Psykoterapeutforeningens, psykolog med speciale i psykoterapi el. lignende)

Kvote 1:Psykologisk-pædagogisk uddannelse

Normen for optagelse på den 3.årige overbygning er en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som fx psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog.

Kvote 2: Anden videregående uddannelse / dispensation fra hovednormen

Ansøgere med uddannelse på minimum professionsbachelor, der ikke er af psykologiske, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakterkan dog optages efter en konkret vurdering. Ansøgerne skal kunne dokumentere, at de har en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper. Dokumentation kan fx ske ved beskrivelse af ansøgernes erhvervsarbejde o.l., ved kursusbeviser for gennemførelse af relevante kurser mv.

Kvote 3: Ansøgere med anden uddannelsesniveau/dispensation fra hovednormen.

Disse ansøgeres uddannelse skal være suppleret med kurser fra højere læreanstalter eller lignende, indenfor psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi og supervision. (120 timer ved et sammenhængende forløb, 150 timer såfremt, der er tale om opsplittede forløb)

Kvote 2+3: Ansøger der optages på dispensation skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring. Ansøgere optages på uddannelsen efter en konkret vurdering der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivations og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.

Merit

Der kan gives merit for anden relevant erhvervserfaring, hvilket omfatter minimum 3 års erfaringer med arbejde af medmenneskelig karakter fx:

  • socialt arbejde i DK og U-lande
  • undervisning eller andet pædagogisk arbejde
  • personaleudvikling
  • anden relevant erhvervserfaring

Erhvervserfaring kan opnås ved frivilligt, ulønnet arbejde, der svarer til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Skriftligt dokumentation for ansøgernes opfyldelse af optagelseskriterier, fx eksamensbeviser, kursusbeviser, ansættelseskontrakter, anbefalinger, mv.

Ansøgning til optagelse til den 1-årig grundtræning:

Optagelse på grundtræningen sker ved at maile kort motiveret  ansøgning og CV. Se her.

Ansøgning til optagelse på den 3-årig overbygning:

Optagelse på Vedfelt Instituttets 3-årige overbygning kan ske efter minimum 1 års grundtræning svarende til 136 timer. (80 timer procesgruppe + erfaring med individuel eller terapi i gruppe 50/80 timer)

Ansøgeren skal kunne dokumentere, at hun/han lever op til kriterierne i kvote 1, 2 eller 3.

Ansøgningen

  1. Ansøgningen skal beskrive din motivation
  2. Gøre rede for din mulighed for at gennemføre studiet tidsmæssigt og økonomisk
  3. Give en kort opsummering af din deltagelse i kurser på Vedfelt Instituttet mht. hvor mange timer, hvornår påbegyndt, hvilke år.
  4. Andre kurser, individuel egenterapi og gruppeerfaring før og under deltagelse i kurser: Hvornår, hvordan med hvem, hvor meget? Terapeutens kvalifikationer
  5. Oversigt over bilag

 

Comments are closed.

Subscribe to our mailing list

* indicates required Navn * Email *